Ardhanareeswara Stotram Lyrics, Lord Shiva Devotional Songs

champeya gowrardha sareera kayai
karpoora gourardha sareera kaya,
dhamilli kayai cha jatadaraya
namah shivayai cha namah shivaya.

kasthurika kumkuma charchithayai
chitha rajah punja vicharchithaya,
kruthasmarayai vikrutha smaraya
namah shivayai cha namah shivaya.

chalath kanath kankana noopurayai
padabja rajatphani noopuraya,
hemangadhayai bhujagangadhaya
namah shivayai cha namah shivaya.

visala neelothphala lochanayai
vikasi pankeruha lochanaya
samekshanayai vishamekshanaya
namah shivayai cha namah shivaya.

mandara mala kali thalakayai
kapalamalnkitha kandharaya,
divyambarayai cha digambaraya
namah shivayai cha namah shivaya.

ambhodara syamala kunthalayai
thadithprabha thamra jata dharaya,
gireeswarayai nikhileeswaraya
namah shivayai cha namah shivaya.

prapancha srushtiyun mukha lasyakayai
samastha samharaka thandavaya,
jagath jananyai jagadeka pithre
namah shivayai cha namah shivaya.

pradeeptha rathnojjwala kundalaayai
sphuran maha pannaga bhooshanaya,
shivanvithayai cha shivanvithaya
namah shivayai cha namah shivaya

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com