Shri Venkatesh Stotram Lyrics

॥अथ श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम्॥ कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतोनियतारुणितातुलनीलतनो।कमलायतलोचनलोकपतेविजयी भव वेङ्कटशैलपते॥१ सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखप्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे।शरणागतवत्सल सारनिधेपरिपालय मां वृषशैलपते॥२ अतिवेलतया तव दुर्विषहैःअनुवेलकृतैरपराधशतैः।भरितं त्वरितं वृषशैलपतेपरया कृपया परिपाहि हरे॥३ अधिवेङ्कटशैलमुदारमतेजनताभिमताधिकदानरतात्।परदेवतया गदितान्निगमैःकमलादयितान्न परं कलये॥४ कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृतात्स्मरकोटिसमात्।प्रतिवल्लविकाभिमतात्सुखदात्वसुदेवसुतान्न परं कलये॥५ अभिरामगुणाकर दाशरथेजगदेकधनुर्धर धीरमते।रघुनायक राम रमेश विभोवरदोभव देव दयाजलधे॥६ अवनीतनयाकमनीयकरंरजनीकरचारुमुखाम्बुरुहं।रजनीचरराजतमोमिहिरंमहनीयमहं रघुराम मये॥७ सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदंस्वनुजं च सुखायममोघशरं।अपहाय रघूद्वहमन्यमहंन कथञ्चन कञ्चन जातु भजे॥८ विना वेङ्कटेशं न नाथो नाथःसदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि।हरे वेङ्कटेश … Read more Shri Venkatesh Stotram Lyrics

Shri Venkatesh Mangal Shasanam

॥अथ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलशासनम्॥ श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनांश्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्॥१ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रमचक्षुषेचक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥२ श्री वेङ्कटाद्रि शृङ्गाङ्ग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रयेमङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥३ सर्वावयवसौन्दर्य संपदा सर्वचेतसांसदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥४ नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मनेसर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥५ स्वतस्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणेसुलभाय सुशीलाया वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥६ परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मनेप्रयुंजे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥७ आकाल तत्त्वमश्रान्तं आत्मनां अनुपश्यतांअतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥८ … Read more Shri Venkatesh Mangal Shasanam

Shri Sankat Mochan Hanumanashtak

SHRI SANKATMOCHAN HANUMANASHTAK : श्री संकटमोचन हनुमानाष्टक बाल समय रबि भक्षि लियो तब, तीनहुँ लोक भयो अँधियारो ।ताहि सों त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सों जात न टारो ॥देवन आन करि बिनती तब, छाँड़ि दियो रबि कष्ट निवारो ।को नहिं जानत है जग में कपि, संकटमोचन नाम तिहारो ॥ 1 ॥ बालि की … Read more Shri Sankat Mochan Hanumanashtak

Dwadash Jyotirling Stotram Lyrics

DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM : द्वादस ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।उज्जयिन्यां महाकालम् ॐकारेत्वमामलेश्वरम् ॥ पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् ।सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे ।हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ॥ एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ DWADASA JYOTIRLINGA STOTRAM IN ENGLISH Saurashtre Somanathamcha Srisaile Mallikarjunam|Ujjayinya … Read more Dwadash Jyotirling Stotram Lyrics

Shiva Tandava Stotram Lyrics

शिवताण्डवस्तोत्रम्  श्रीगणेशाय नमः जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयंचकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरीविलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकेकिशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२|| धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदिक्वचिद्दिगम्बरे(क्वचिच्चिदम्बरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३|| जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरेमनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४|| सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखरप्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकश्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ||५|| ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरंमहाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ||६|| करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||७|| नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरःकलानिधानबन्धुरः … Read more Shiva Tandava Stotram Lyrics

Sankat Nashan Ganesha Stotram

SANKAT NASHAN GANESHA STOTRAM : संकट नाशन गणेश स्तोत्र प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् ।भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ।।1।। प्रथमं वक्रतुडं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ।।2।। लम्बोदरं पंचमं च षष्ठ विकटमेव च ।सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ।।3।। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ।।4।। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः … Read more Sankat Nashan Ganesha Stotram

Annapurna Stotram Lyrics

Nithyaananda kari,Varaa abhya karee, Soundarya rathnaakaree, Nirddhotahakila ghora pavaanakaree, Prathyaksha Maheswaree, Praaleyachala vamsa pavavakaree, Kasi puraadheeswaree, Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree. Naana rathna vichitra bhooshana karee, Hemaambaradambaree, Mukthaa haara vilamba maana vilasa, Dwakshoja kumbaan dharee, Kasmeera guru vasithaa ruchi karee, Kasi puraadheeswaree, Bhikshaam dehi, krupaa valambana karee, Mathaa Annapurneswaree Yogaanandakaree ripu kshyakaree, Dharman … Read more Annapurna Stotram Lyrics

Devya Aparadh Kshamapan Stotram

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदापि च न जाने स्तुतिमहोन चाह्वानं ध्यानं तदापि च न जाने स्तुतिकथाः ।न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने विलपनंपरं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥ १ ॥ विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतयाविधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् ।तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवेकुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ २ ॥ पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाःपरं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं … Read more Devya Aparadh Kshamapan Stotram

Ashta Vimshati Vishnu Naam Stotram

Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is the prayer of twenty eight names of Lord Vishnu. Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is a conversion between Arjuna and Lord Sri Krishna as a part of Mahabharata. Arjuna Uvaacha : Kim nu Naama Sahasraani Japitena Puanaha punahaYaanir Naamaani Divyaanee Taani Chaa chakshva Kesava. Sri Bhagavaan Uvaacha : Mathsyam … Read more Ashta Vimshati Vishnu Naam Stotram

Bala Mukundashtakam Lyrics

Kararavindena padaravindham,Mukharavinde vinivesayantham,Vatasya pathrasya pute sayanam,Balam mukundam mansa smarami Samhruthya lokaan vatapathramadhye,Sayanamadhyantha viheena roopam,Sarveshwaram sarva hithavatharam,Balam mukundam manasa smarami Alokhya maadur mukha madarena,Sthanyam pibhantham sasareehuaksham,Sachinmayam , devamanantharoopam,Balam mukundam manasa smarami Indeevara shyamala komalangam,Indrathi devarchitha pada padmam,Santhana kalpa druma masrithanaam,Balam mukundam manasa smarami Kalindajantha sthitha Kaiyasya,Phanagrange natana priyantham,Thath pucha hastham saradindu vakthram,Balam mukundam manasa smarami Sikhye … Read more Bala Mukundashtakam Lyrics

This site is protected by wp-copyrightpro.com