Shri Venkatesh Mangal Shasanam

॥अथ श्रीवेङ्कटेशमङ्गलशासनम्॥

श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां
श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्॥१

लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रमचक्षुषे
चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥२

श्री वेङ्कटाद्रि शृङ्गाङ्ग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये
मङ्गलानां निवासाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥३

सर्वावयवसौन्दर्य संपदा सर्वचेतसां
सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥४

नित्याय निरवद्याय सत्यानन्दचिदात्मने
सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥५

स्वतस्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणे
सुलभाय सुशीलाया वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥६

परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने
प्रयुंजे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥७

आकाल तत्त्वमश्रान्तं आत्मनां अनुपश्यतां
अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥८

प्रायस्स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना
कृपयाऽऽदिशते श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥९

दयामृत तरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः
अपांगैः सिंचते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥१०

स्रग्भूषाम्बरहेतीनां सुषमावह मूर्तये
सर्वार्ति शमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥११

श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे
रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्॥१२

श्रीमद्सुन्दरजामातृमुनि मानसवासिने
सर्वलोक निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्॥१३

मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्॥१४

॥इति श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाशासनम्॥

॥ॐ तत् सत्॥
Ath Shri Venkatesh Mangalashaashanam

1. Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam

2. Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam

3. Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam

4. Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam

5. Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam

6. Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam

7. Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam

8. Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam

9. Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam

10. Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam

11. Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam

12. Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam

13. Srimad sundarajamathru manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam

14. Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam

Iti Shri Venkatesh Mangalashaashanam

om tat sat

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com