Jai Janardana Lyrics Hindi English

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana
Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajeekshana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Sujana Bandhava Krishna Sundarakruthe
Madana Komala Krishna Madhava Hari
Vasumati Pathe Krishna Vasavanuja
Varagunakara Krishna Vaishnavakruthe
Suruchiranana Krishna Shouryavaridhe
Murahara Vibho Krishna mukthi dayaka
Vimala palaka Krishna Vallabhi pathe
Kamala lochana Krishna kamyadayaka

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Vimalagathrane Krishna Bhakthavathsala
Charana pallavam Krishna Karuna Komalam
KuvalaeekshaNa Krishna komalaakruthe
thava padambujam Krishna sharanamashraye
Bhuvana nayaka Krishna pavanakruthe
Gunaganojwala Krishna Nalinalochana
Pranayavaridhe Krishna gunaganakara
damasodara Krishna dheena vatsala

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Kaamasundara Krishna paahi sarvada
Narakanashana Krishna Narasahayaka
Devaki sutha Krishna Karunyambhude
Kamsanashana Krishna Dwaraksthitha
Paavanatmaka Krishna dehi mangalam
Thvatpadambujam Krishna Shyama komalam
Bhakthavathsala Krishna Kamyadayaka
Paalisennanu Krishna Srihari namo

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Bhakthadasanaa Krishna Harasunee sada
Kaadu ninthena Krishna Salaheya Vibho
Garuda vahan Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajekshana

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe
Jana vimochana Krishna Janma Mochana

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com