Shri Sharda Stotram Lyrics

namaste sarade devi Kashmir – puravasini
tvamaham prarthayer nityam vidyadanam cha dehi me

ya sraddha dhyarana medha vagdevi vidhivallabha
bhaktajihva grasadana samadigunadayini

namami yaminim natha lekhalankrta kuntalam
bhavanim bhavasantapa nirvapana sudha nadim

bhadrakalyani namo nityam sarasvatyani namo namah
vedavedangavedantavidyasthanebhya eva cha

brahmasvarupa parama jyotirupa sanatani
sarvaidyadhidevi ya tasyai vanyai namo namah

yaya vina jagtsravam sasvaj jivanmrtam bhavet
inanadhidevi ya tasyai sarasvatyainamo namah

yaya vina jagatsarvam mukamun – mattavat sada
ya devi vagdhisthatri tasyai vanyai namo namah

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com