Gotra wise Kuldevi List of Oswal Samaj

Gotra wise Kuldevi List of Oswal Samaj:  The ancient name of the Oswal Samaj is ‘Upkesh’.  Uaish, Ukesh etc.are also used for Upekesh clan. Their place was named Ukesh, which is now called Oasian. Jain community of Osian is called Oswal.

Kuldevi of Oswal Samaj Video :

Please Subscribe our Youtube Channel ‘Devika TV – Devotional India’ 

There is an important place of Kuldevi and Gotra in Indian culture and society. Initially 18 Gotras were founded in Oswal society. These were-

 1. Tatahar Gotra
 2. Bappanag Gotra
 3. Karnat Gotra
 4. Valah Gotra
 5. Moraksh Gotra
 6. Kulhat Gotra
 7. Virharat Gotra
 8. Shri Shrimal Gotra
 9. Shresthi Gotra
 10. Suchanti Gotra
 11. Aadityanag Gotra
 12. Bhuri Gotra
 13. Bhadra Gotra
 14. Chinchat Gotra
 15. Kumat Gotra
 16. Kannojiye Gotra
 17. Didu Gotra
 18. Laghushresthi Gotra

From the emergence of the Oswal clan till date many Gotras were formed. We are providing you here the list of Gotra and Kuldevi of Oswal community. If this list does not include the name of your Gotra and Kuldevi, please let us know in the comment box.

Kuldevi List of Oswal Samaj

No.KuldeviGotra List of Oswal Samaj

1.

Adhar Mata

Arnoda, Analjada, Alawat, Ahkasa, Alawat, Upat, Kakka, Kapasia, Karania, Karnani, Kayel, Kala Parmar, Kawa, Kunkad, Keniya, Kelan, Kokalia, Kheer, Khurda, Gadia, Gapalia, Gaang,  Gadwana, Gandhi Sahasraguna, Gidiya, Gedhwad, God, Godwal, Godwalia, Godi, Gop, Gosalia, Gang, Gangariya, Ghuria, Chapad, Chobhawat, Chohana, Chaudhani, Chhahad, Japala, Jaga, Jhodoliya, Togia, Todarwal, Didu, Dod, Dangi, Tharawat, Darda, Dugsa, Dugvia, Dudhedia, Dudhodia, Devanand Saka, Deshlani, Dhadhu, Dharia Valah,  Dhuria, Napani, Nivnia, Niveniya, Patwa Gang,  Parmar, Palawat, Purn, Bamb, Barad, Baradia, Badadia, Badodia, Baldota, Babel, Beejal, Bislani, Burad, Baurad, Bambhi, Bhad, Bhatiya, Bhati, Bhavrani, Bhuwani, Mardocha,  Maruthaliya, Malde, Mulani, Mohiwal, Monani, Varadia, Vijal, Viravat, Sahasraguna, Sughada, Hariga, Hirani.

2.

Amba MataAjmera,  Athgota,  Ambagotra Ambika, Aachha-Bagrecha, Udesh, Upargotha, Kachhinagda, Kadak, Kadbada, Kabdi, Kawedia, Kukadsand, Kothia, Kora, Khanpadia, Khabadia, Khara, Khariwal, Gotam Gota, Gopal Gota, Gharvela, Jagarwal, Jalora Bagrecha, Jiravala, Jogdecha, Jodhavat, Salecha, Jhamad, Jhavad, Tadda, Thakur, Dagalia, Dosi,  Dhaddha, Dhedhia. Tilora, Telhara, Dadaa, Datta, Datiwadia, Dikhal, Doshi, Dharkat, Dharm, Dhokha,Nagdar Solank, Nagsethia, Nagotara, Nangota, Niwani, Nengota, Pamecha, Patania Salecha, Pithalia Dosi, Punamia Salecha, Polawat, Panchlodha, Fituria, Bag, Banawat, Badera,  Bagdecha, Balukia, Mandot, Lukkad, Lukad, Siyal, Sabia, Sancheti, Salecha, Saav, Siyal Sand, Sirohia, Subhadra, Sonada, Soni Bagrecha, Soni Marlecha, Solanki Lunkad, Sanghi Bagrecha, Sanghi Mehta, Sand, Salecha, Sudala,  Harkhawat Pamecha, Hans, Shripati.

3.

Ashapura MataAgnigotra, Ardak, Almechi, Aidi, Anchaliya, Apagot, Ayat, Abeda, Ashad, Ashapura, Isara, Kachhol, Katariya, Kanivat, Kapoor, Kamani,Kamediya, Kayani, Karana, Kavad, Kagot, Kanthed, Kathelaval, Kavalecha, Kashariya, Koodanecha, Koolamor, Kookal, Kookoorol Kavad, Kuvadiya, Konch, Kotecha, Kond, Khakhad, Khadabad, Khatabad, Khatol, Khator, Khated, Khantod, Khutol, Khetalani, Khetasi Duggad, Gandhiray, Gandhi Mehata, Gujarani, Gelada, Gogad Pipada, Gond, Goda, Goraval, Chahuan, Chandaliya Loonga, Chaparaval, Chalooka, Chiradakiya,Chipa, Chauhan, Chauvadiya, Chimp, Chhajod, Chhavada, Jaisalameriya, Jinnani, Jilani, Tapadiya, Timarecha, Daphariya, Daga, Diya, Dodiyalecha, Tala, Talera, Taleda, Tula, Tund, Duggad, Dudachaina, Devada, Narayan Gautr, Nahata Katariya, Parakhavind, Pavecha Katariya, Poojani, Phalaudiya Tund, Baliya, Balaha, Babel, Babela, Balaut, Bihal, Beda, Boliya, Bokadiya, Bhatavir, Bhalabhala, Bhaladiya, Bhabhu, Bhandari, Rajani, Ramasen, Rayabhandari, Rihad, Lerakha, Vageta, Sankalecha, Sankaval, Saphala, Sancha Sangi, Sanchaura, Samariya, Sukhalecha, Sukhani, Sugad, Sugada,, Semara, Sonagara, Sandasiya, Sandiya, Sapadrah, Harasora, Hada Katariya, Hala Khand.

4.

Kelpuj MataKhabiya, Band, Barmecha, Banthia, Malawat, Modi Barmecha, Lalwani, Harkhawat Bathiya.

5.

Khimaj MataTalesara, Pagaria, Medatwal, Kastiya, Giriya, Chirpura, Chudawat.

6.

Gajar Rohini MataKaral, Gagoliya, Gundecha, Dabra, Bagani.

7.

Jamwai MataGangolia, Jabhri.

8.

Jhankar MataJalwani, Panch Sau Bohra.

9.

Nagnechi MataIshapgotra, Uhavta, Otawat, Khokhar, Gogade, Goliya, Ghaghariya, Ghulundia, Ghiyanakshatra, Ghiya Galundia, Ghemawat Ghoghal, Jodha, Dhavecha, Dhodhad, Nasolia Nakshatra, Padaiya, Pushkarna, Bidayi, Mohnot, Rathore, Ranawat, Ratadia, Sanghoi, Hathundia, Hathundia Rathore.

10.

Padmavati MataPalliwal.

11.

Padal Mata Tak.

12.

Badwasan Mata Lodha.

13.

Brahmani MataAdwani, Odani, Karad, Karoliwal, Kalsoniya, Kandli, Gurjarota, Gurjar,  Gewal, Nagrik, Baingani, Lunia.

14.

Ban MataEniya, Kaapol, Kakol, Kajot, Kelwa, Khetsi Nisar, Gehlot, Gugalia, Geltar, Gautam, Godara, Gorana, Tibani Tivadkiya, Nisak, Pipana.

15.

Bisal MataAadha.

16.

 BeesHath MataKochar, Kocharmutha, Jalori Kochar, Jivani,Rupani.

17.

Bhawani MataNahar.

18.

Bhunwal Mata – BiramiKajlot, Kajal, Chamad, Chawa, Chhajed, Nakha, Ruthia.

19.

Rudra MataAachhariya, Aagaria, Kharbhansali, Khajanchi Mugdi, Chandaliya Bhansali, Cheel Mehta, Cheel.

20.

Likasan MataKhamesara, Khimsara.

21.

  Lodar MataAaghdin, Aagharia, Kachhwah, Kandhal, Jadiya Telwani, Pawecha Rakhecha, Baddhani, Bhura Bhansali, Bhansali, Bhansali Khad, Bhansali Rai, Bhansali Eesra, Rakhecha, Rai  Bhansali, Solanki, Solanki Sethiya.

22.

 Sachchiyay MataAchhunata-Aghunata,Atakaliya,Anabindh (Parakh), Abbani, Abhrani, Aradak Soni, Aichiyan, Akatara, Achchha (Karnavat), Adecha, Adityanag, Abhad, Amad, Ary, Avavadiya, Asani, Idaliya, Irodha, Iladiya, Isarani, Ujot, Uesh, Ukesh, Udaq Bhuri, Udecha, Udavat, Unavat,
Udhavat, Ostaval, Osavala.
Kakad, Kakol, Kajara, Katara, Karpadashakha, Kathotiya, Kathoriya, Kanyakubj, Kanaujiya, Kakarecha, Kapuriya, Kamatiya, Karpad, Karachu, Karni, Karnat, Karanot, Karnavat, Karamot, Karava, Kareliya, Kalatodi, Katarohi, Kala, Kavadiya, Kasturiya, Kakecha, Kagada, Kagala, Kanch, Kajaliya, Kajani, Kati, Katarela, Kanunga-Bhatanera, Kapurit, Kavariya, Kaviya, Kam, Kamasa, Kamani, Kala, Kavadiya, Kavasa, Kashyap, Katraraila, Kankariya, Kankarecha, Kagalot, Kangasiya, Kanch, Kilol, Kisturiya, Kukad (Chaupada), Kukam, Kucheriya, Kundiya, Kupavat, Kubadiya, Kubadiya Amad, Kubadiya Baphana, Kuberiya,Kumat, Kumakum, Kurakuchiya, Kura, Kuladhar, Kuladhara, Kulahat, Kushalot, Kuhad, Kukadasand, Kukada, Kukurolachaupada, Kumpavat, Kumatiya, Kekadiya, Kedar, Kedara,Kelani, Keshariya, Keshariya Samasukha, Kokada, Kotadiya, Koti, Koticha, Kotariya, Kostagar, Koneja, Konera, Kolora,Kosiya.
Kharabhandari, Khajanchi Shri Shrimal, Khajanchi Choradiya, Khajanchi Laghushreshthi, Khandelaval, Khandiya, Khapatiya, Kharabhandari, Kharad, Khaliya, Khedavad, Khincha, Khilola, Khumaniya, Khumana, Khetapaliya, Khokhara, Khoka, Khodavad, Khodiya, Khodival, Khona, Khopar.
Gajja, Gajja Patava, Gataghat, Gatiya, Gadavani, Ganadhar Chaupada, Ganadhar Gandhi, Gadavali, Garud, Galani, Galundiya, Gasaniya, Gahiyala, Gaga, Gadiya, Gandhi Sancheti, Gandhi Dudiya, Gandhi Shreshthi, Gandhi Baphana, Ginga, Gujarani Nagada, Gugaliya Choradiya, Gugalecha, Gulaguliya, Gudaqa, Guniya, Gumalecha, Gundiya, Gahalot, Gokharu, Gogadabhadr, Gorival, Gorecha, Golechha, Gosalani, Gharaghata, Ghiya Gugaliya, Ghuniya, Ghevariya,
Ghogad, Ghodavat, Ghanteliya.
Chagalani, Chatar, Chatur, Chatur Mutha, Chandravat ,Chapalot, Chamakiya, Chamm, Charad, Chavala, Chavahera, Chandravat, Chandalecha, Chandavat, Chittoda, Chittoda Balah, Chittoda Shreshthi, Chittauda Golachha, Chittauda Laghushreshthi, Chinchat, Chichada, Chitodiya, Chipad, Chunga, Chainavat, Chokha, Chaupada Kankun, Chaupada Ganadhar, Chomola, Choradiya, Choravadiya, Chorabediya, Chauvavahera, Chaumola, Chausariya, Chaudhari Tated, Chaudhari Baphana, Chaudhari Balah, Chaudhari Morakh, Chaudhari Kulahat, Chaudhari Virahat, Chaudhari Bhuri, Chaudhari Sancheti, Chaudhari Gulechha, Chaudhari Shreshthi,
Chaudhari Bhadr, Chimpad.
Chhachha, Chhadaut, Chhagalani, Chhajalani, Chhajalani, Chhatisa, Chhalani, Chhatariya, Chhariya, Chhadot, Chhaliya, Chhavat, Chhoriya, Jagavat, Jadiya, Jamaghota, Jalaghad, Jassani, Jagada, Jata, Jadecha, Jabak, Jalot, Jalora Kannojiya, Jalori Kulahat, Javaliya Chaupada, Jind, Jindal, Jinot, Jimaniya Bhataninra,
Jimaniya Chauradiya, Junival, Jenavat, Jokhela, Jogad, Jota, Jodhavat Shreshthi, Johari Choradiya, Jogad Baphana, Jogada Singhi, Jhabak, Jhata.
Tatiya Baphana, Tatiya Dharival, Tikayat, Tikora, Todiyani, Taga, Takaliya, Tank, Tivani, Tihuyan, Dungarani, Dhakaliya, Dhabariya, Dheladiya.
Taptabhatt, Taravecha, Tallani, Talovada,Takaliya, Tated, Tatahad, Taraval, Tund, Tulaha, Tuhiyan, Tejani Sancheti, Tejani Parakh, Toliya, Tosatiya, Todiyani, Tolavat, Tolariya, Todiyan, Tulavat, Thanavat, Thambora, Thamarecha, Thula, Dak, Daphatari-Choradiya, Daphatari Baphana, Dassani, Dasora, Dakha, Datara, Dantevadiya, Dadaliya, Danesara,Daliya, Duddhani, Dudhiya, Dedani, Depara, Delaniya, Devarajot, Devasayani, Desarala, Deshalahara, Dolatani, Dosakha, Dhaturiya, Dhanantari, Dhandani, Dhanecha, Dhakad, Dharival, Dhaturiya, Dhadhaliya, Dhaneva, Dhaya, Dhapiya, Dhariya, Virahat, Dharodiya, Dharola, Dhavada, Dhiraut, Dhugota, Dhupiya, Dhandhal.Nakhara, Nannak, Narasinga, Nakshatragotra, Nagadola, Nagada, Nagada Tated, Nagada Gulechha, Nagar, Nagauri Kumbhat, Nagauri Choradiya, Nagauri Shreshthi, Nachani, Nanish, Nathavat, Nanaghani, Nanecha, Napada, Namani, Nar, Nareliya, Navata, Nabariya, Navasara, Nahata Baphana, Naharalani, Niboliya, Niladiya, Nivata, Nishaniya, Nera, Nopata Virahat, Nopata Gadehiya, Nopola, Nandesha.
Panchanis, Panchavaya, Panchisa, Pachholiya, Pataliya, Patava, Baphana, Patava Shreshthi, Patava Laghushreshthi, Patava Kanaujiya, Patava Dharival, Patava Gaja, Patava Vadher, Patavari, Pataut, Paradiya, Pahadiya, Pataniya, Patavat, Panagadiya, Panaut, Parakh Anavid, Palakhiya, Pakha, Palagauta, Palakiya, Palavat, Pataniya Choradiya, Pataniya Bhadr, Palanecha, Patoliya, Pataut, Paraniya, Paladiya, Palaniya, Palani, Palecha, Pithaliya Chauradiya, Pukara, Pungaliya, Pujara, Punamiya Virahat, Punot Godhara, Puraniya, Paithadi, Paipasara, Paitisa, Pokharana, Paupani, Paupavat, Poladiya, Posaliya, Panchavisha, Panchaura, Panchauli, Pansari,
Panchavat, Pandugota, Phauphaliya, Phulagara, Baghachar, Badazatya, Bapanag, Badabada, Badabhatta, Bachchhavat, Vanaval, Banavat, Balavara, Baliya, Balai, Balota, Bahul, Bahuphana, Bakuliya, Banka, Bagadiya Bakheta, Bakhota, Baghamar, Bagh, Batokada, Badaliya, Badaula, Bayana, Baphana, Bapavat, Balada, Bala, Balota, Baliya, Balaut, Babariya, Bahatiya, Binayakiya, Vishapahara, Bijani, Bijot, Buchcha, Buchchani, Bubakiya, Baigaliya, Baitala ,Baid, Baidamehata, Bauk, Bokadiya, Baurana,Bauthara, Bandoliya.
Bhakkad, Bhadagatiya, Bhatarakhiya, Bhatanera, Bhatanera Chaudhari, Bhatevara, Bhadr, Bhamarani, Bhalagat, Bhalamecha, Bhalal, Bhadragota, Bhanavat, Bhabhu Parakh, Bhabhu Baphana, Bhala, Bhavada, Bhavasara, Bhinnamala Karnavat, Bhinnamala Shri Shrimal, Bhinatiya, Bhimavat, Bhuvata, Bhurant, Bhurashreshthi, Bhuri, Bhushan, Bhurat, Bhutiya, Bhuteda, Bhojani, Bhojavat, Bhopavat, Bhopala, Bhandaliya, Bhandara, Bhandari Didu, Bhandavat Bhadr, Bhugaraval, Makkad, Makhelaval, Makhana, Makana, Magadiya, Machchha, Maniyar, Manni, Mandiravala, Mamahiya, Maradiya, Malecha, Makhani, Mall, Maruva, Marothiya, Masadiya Kulhat, Masaniya Choradiya, Mahatiyan, Mahajan, Mahajaniya, Mahival, Madaliya, Mandot, Madarecha, Maru, Malakha, Malakas, Malatiya, Mala, Malavat,
Malaut, Mahalani, Mitha, Miniyar, Minagrah,Minara, Mithadiya Baphana, Mithadiya Soni, Mukim, Mugadi, Mumadiya, Murgipal, Murdiya, Musaliya, Meghani, Medatiya, Mehajavat, Motiya Virahat, Motiya Sancheti, Modi Ganadhar, Maurakh, Morachiya, Mauraksh, Maullani, Mandovara, Mantri, Mandalecha Mugadiya.
Yauddha Baphana, Yauddha Didu, Ranajit, Ranachhod, Ranadhira Baphana, Ranadhira Shreshthi, Ranadhirot, Ranasot, Ranashaubha, Rattani, Ratanaputr, Ratanapura Buchcha, Ratanasura, Rakyan, Rakaval, Rakhadiya, Rathi, Rada, Raj Bohara, Raj Koshthagar, Raj Sada, Rajaut, Ranaut, Ramapuriya, Ramani, Rayajada, Ray Soni, Ray Chauradiya, Ray Tated, Ray Sachchi, Ravat, Rihad, Rikab, Runaval, Rupavat, Rupachhara, Ruh, Red, Ranka, Lakhavat, Laghu Kambhat, Laghu Khandelaval, Laghu Chamakiya, Laghu Chinchat, Laghu Chunga, Laghu Nahata, Laghu Chaudhari, Laghu Parakh, Laghu Pokarana, Laghu Bhurat, Laghu Ranka, Laghu Rathi, Laghu Samadadiya, Laghu Sancheti, Laghu Sukha, Laghu Sodhati, Laghu Sancheti, Laghu Hingan, Laghu Shreshthi, Lahariya, Lakhani, Ladava, Ladalakha, Labhani, Lalan, Lala, Lalaut, Lahaura, Linga, Lutankan, Luna, Lunavat Gadhaiya, Lunecha, Lehariya, Lokadi, Vasaha Vader, Vadrdhaman, Valah, Varshani, Vidyadhar, Virahat, Vitaraga, Vaidy, Vaidy Gandhi, Vaidy Mehata.
Shah Bothara, Shuruliya, Shigal, Shurama, Shurava, Seth, Sisodiya, Sankavalecha, Shrrnkhala, Sekhani, Sagaravat, Sanchaupa, Sadavat, Sadani, Sambhuata, Sara, Saraph Choradiya, Saraph Nabariya, Salaghana, Sahajani, Sahalot Chauradiya, Sahalot Baphana, Sakhecha, Saghani, Sadha, Sadherav, Sadavat, Sani,Samada, Samuriya, Saruliya, Salipura, Sava, Savanasukha, Samasukha, Savariya, Sahib Gota, Sahila, Sikhariya, Singhi Bhuri, Singhi Didu, Singhi Laghushreshthi, Singhi Bhadr, Singhuda, Sipani, Silarecha, Sukhiya, Suchali, Sudha, Sudhecha, Surati, Surapuriya, Suraniya, Susani, Suriya, Sukha, Sethiya Ranka, Sethiya Vaidy, Sena, Semalani, Sevadiya, Sejavat, Sojataval, Sojatiya, Sodhani, Sobara, Sojavat, Soni Choradiya, Soni Sancheti, Soni Shri Shrimal, Soni Baphana, Soni Ghar, Sonecha, Sumariya, Sosalani, Sanghavi, Sambhar, Sambhariya, Singhad, Sihavat, Sihavat, Shravani, Shraph, Shridhar, Shreshthi, Harasot, Hariya, Hakada, Hakam, Haga, Hada Laghushreshthi, Hadera, Hirana, Hirani, Hiravat, Hukamiya, Huna, Hubbad, Hulla,Hansa, Hingad, Hindiya.

23.

 Sushmad MataUstwal.

24.

 Suswani MataBhanwat Surana, Bhalawat, Rai Surana, Surana, Sankhla Surana.

25.

  Sundha MataAadpawat, Aachu, Aaydia, Kaag, Kamtani, Kuleria, Kulhan, Choyal, Nagal, Naga, Palrecha, Pichholiya, Barhudia, Buhad, Lunawat Aayaria.

26.

 Hinglaj Mata Aghodia,  Kiri, Kokupotra, Gala, Gangwal, Ghande, Chhachhaa,  Chhogala, Jadecha, Jejtotia, Thikaria, Dodecha, Bhakhariya, Bhugdi, Mahipal, Punhani,  Mehar, Loong, Lungawat, Ranot.

Your contribution

Here we provided you the list of Gotra and Kuldevi of Oswal Samaj. However, this information has been obtained from reliable sources, but if there is any error in this list or you want to give some information about Oswal society then your suggestions and ideas are invited in the comment box.

78 thoughts on “Gotra wise Kuldevi List of Oswal Samaj”

  • Kul devi of Sisodia gotra is Baneshwari Mata and her temple is inside Chittorgarh Fort, Rajasthan and in your list it’s mentioned as Sachchiyay Mata which I suppose is incorrect, kindly edit and oblige

   Reply
 1. You have written that Kuldevi of Chatur mehta is Sachiyay Mataji of Osian. What is the basis of the same, can you let me know about the same.

  Reply
 2. I am saurabh doshi.iwant to know that who is my kuldevi .all members of samaj say that maa brahmani is our kuldevi and someone says that maa jhankar.i am confused completely
  Our mundan space is daijar and there are statue of both mast g

  Reply
 3. We are little confused about our kuldevi , request you to reply us on our kuldevi and the temple (mandir) location.
  we are Salecha Bohra from Pisangan/Ajmer

  Reply
   • we are also ratanpura bhoara our kuldevi is morpa mata paldi jodha village dist. nagaur (raj.)
    from nagaur railway station to about 30 km.
    if you want any outher information pls cont. 8949570205

    Reply
 4. जिन्हें अपनी कुलदेवी का पता नही चल रहा हो उन्हें अपने “कुलगुरु” की खोज करनी चाहिए जिससे कुल का इतिहास और कुलदेवी पूजा परंपरा सहित मालूम हो सके

  Reply
 5. Nameste,
  Iam Chand Singhara Our Family Kuldevi Is Gail Mata Bhadla Wari What Is Our Gotra Are?
  Iam Really Very Glad If You Tell Us About It.

  Dhanewadh

  Reply
 6. Good morning. हमारी हिरण गौत्र है। हम जडोल (गंगापुर) भीलवाड़ा जिल्ला के रहने वाले है। मुझे हमारी कुलदेवी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं।

  Reply
 7. मिठाड़िया बोहरा की कुलदेवी और कुल देवता का बताये plz

  Reply
 8. Bhansali surname ka gotra kaunsa hain aur kuldevi mata kaunsi hain ,kyunki we have done sthapana of hinglaj mataji which is situated in Jaisalmer lodarava mataji ..but as per the list above ..it says lodar matha..if it is correct where does this temple comes ..pls reply ..my email id is. [email protected]..pls

  Reply

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com