You are here
Home > Community wise Kuldevi > Gotra, Kuldevi List of Vijayvargiya Community विजयवर्गीय समाज की कुलदेवियाँ

Gotra, Kuldevi List of Vijayvargiya Community विजयवर्गीय समाज की कुलदेवियाँ

Gotra wise Kuldevi List of Vijayvargiya Samaj : विजयवर्गीय समाज की गोत्र के अनुसार कुलदेवियों का विवरण इस प्रकार है –kuldevi-list-of-vijayvargiya-samaj

Kuldevi List of Vijayvargiya Samaj विजयवर्गीय समाज के गोत्र एवं कुलदेवियां 

सं.कुलदेवीउपासक सामाजिक गोत्र (Gotra of Vijayvargiya Samaj)

1.

अन्तहरे माता  नईवाल, नान्दन्या, पादडिय़ा, राजोरिया।

2.

अम्बिका/ अमवाय/ जमवाय/ जनकाय माताअमरियो,आमटा, आसोज्या, कटरिया, खुंवाल, दुग्गा, गढ़वाल, चीटीजवाल, जलधरिया, डांस, तहतूण्या, दुग्गा, दुसाज, नाराणीवाल, बंथलीवाल, बंदीवाल, बहेतरा, बोहरा, ग्वालेरा भियाण्या, पूरभियाण्या, मेड़त्या, राजोरिया, लाटणीवाल,  वैंकटा, सुजाण्यां, सुरसरीवाल, लहटाणी।

3.

आवरी मातागोठरीवाल।

4.

आशापुरा/ आशा/आशावरी/आशापुरी माताअजणोध्या, अजमेरा, अजमेरा संगी, खड़ास, खेतोद्या, गढ़वाल,  गोठरीवाल, दोसीवाल, दुहाटाण्या, नान्दन्यास, पंचलोडिय़ा, पादडिय़ा, बहेतरा,  मारोदिया, पंचालियों, मेड़त्या, राईवाल, लुहारिया, सलोलकपुरिया।

5.

ईश्वरी मातागुराऊ, गुराऊ भियाण्या, बस्सीवाल।

6.

ककराज माताअमणे, गुगोरिया, नान्दन्या।

7.

कनवाय मातानाट्या, नाट्या संगी, पानड़ीवाल।

8.

कपासण माताखूंटेटा।

9.

कियाहि/कियाय/कैवाय माताआदूणा, आसनीवाल,कजडिय़ा, बोरा, मणिहार।

10.

कांसली माताघीया, निझरण्या, भरसुई, लाटणीवाल।

11.

कुंजल माताबुढाण्यों

12.

कुण्डेश्वरी माताभियाण्या, पुरखभियाण्या, राजोरिया, पूरभियाण्या।

13.

कैलाझ मातावरड़ा।

14.

कोलणी मातागुगोरिया चींगट्या, नाईवाल।

15.

कोहेन मातागड्डी, बोहरा।

16.

क्षेमजा /क्षेमकारी/ खींवज/खेंवज मातागुराऊ, गुराऊ भियाण्या, गोखरूवाल, धरसवाल।

17.

गाजनी माताहींगवा।

18.

गुडोनी माताडूंगरिया।

19.

गुणादीज माताखरड़ा संगी, सुर्खभियाण्या।

20.

घसाय माताटोकरवासा

21.

चकेश्वरी/ चकेसर/ सूचिकेश्वरी माताअधाई, अमणे, अमरियो, कहकटा, कुलहजता, गंगवाल, चींगट्या, चौपरिया, पटवास, परड़ा, पखाडय़ा, पड़ाहा, लाटणोवाय, सुनाडेया।

22.

चामुण्डा माताबहराडय़ा, बहेतरा, भियाण्या, कटारिया भियाण्या, मणिहार, मारोटिया,  मंू्रग्या, मोखड़ीवाल, मोढया, सुनाडया, सुरधणीवाल, सुरल्या, सोहलिया, खोरठा, हरषोरीवाल।

23.

चावंड माताअजमेरा, अजमेरा संगी, अधेडय़ा, कटारिया, खोहरीवाल, गाजनीवाल,  घरसवाल, घीया चांदीवाल, चौधरी जौजोथा।

24.

जीण/जीवण मातागढ़वाल, जयवाल, ढोसीवाल, नाईवाल, फाईवाल, बढ़ाडरा, बाकुल्या, बिजोल्या   लिलोरिया, सुजाण्या।

25.

डाबर मातापरवाड्या, अमरियो, सुरसन्या।

26.

डूंगरियो मातागुडस।

27.

डूंडेश्वरी/डूण्डेसरी/ढूंढेसर माताभराड़लिया, मेड़त्या, बरड़ा, बड़दा।

28.

ढोसर/ढोसरी मातामुवानिया।

29.

नसाय माताईडी।

30.

नागण माताअधाई, खण्डारिया, गुलेरिया, ग्वालेरिया, घीया, टोकरवासा, दावण्यो, नाराणीवाल, नुगजाण्या, तुहणगरा, भियाण्या, माली, मुवानिया, पेड़त्या,  राजोरिया, नुगजाण्या, बहराड्या।

31.

पारा/पाढ़ाय माताआटूणा, कोदई, पट्वास पल्लीवाल, पाटणीवाल पिपोलोद्या, सिधवाण।

32.

पद्मावती माताजरडिय़ा, पाटन्या।

33.

पिपलाज माताखण्डारिया, गढवाल, नायकवाल, नायकान्या, निझरण्या, पानड़ीवाल, बसत्या।

34.

फलौदी मातागोठड़ीवाल, दुहाडिय़ा।

35.

बीलवाज माताकटारिया, खण्डारिया, हसुरीवाल।

36.

बहेमात मातानायकवाल, पिपाड्या, सागरया, सेढाणी, ढोसीवाज।

37.

बंबूलीमाताखोहीवाल, नाहर्या, पंचोली, पिपलोद्या, पिपाड्या, मूंग्या, रोहीवाल, साखुण्या, साखुण्या पंचोली, सुरधणीवाल, सोरठा।

38.

बालणी मातागाजनीवाल, चींगद्या।

39.

बासणी माताखण्डारिया, गुगोरिया, निझरण्या हरषोरीवाल।

40.

बीजासणमातासेढानी।

41.

बराय मातादेवाद्या, गुगोरिया।

42.

भगोती देवीअजणोद्या।

43.

भद्रकाली माताबोरासंगी, जुझायता भियाण्या, पुरख भियाण्या, सुर्ख भियाण्या, संधी।

44.

मण्डेरी मातापरवा।

45.

मोखण मातापंचल्होडिया, पंचल्होडिया संगी, बिजवाल, मण्डीवाल, हरषोरीवाल, हसुरीवाल।

46.

राता देवी/राणा देवीमाताअजमेरा, अजमेरा संगी, खोहरीवाल, गाजनीवाल, सहतूण्या, नाराणीवाल, बहराड्या।

47.

रगोमात मातापाटन्या।

48.

लखेसण माताईडी, खटउड़ा नरेड़ीवाल, पड़वान्या, सागरया।

49.

लोयसण माताकापड़ी, पंचल्होड्या, पंचल्होड्या-संगी, बिजवाल, राइवाल, लुहाटिया, हरषोरीवाल, हसुरीवाल।

50.

सकराय माताआटूणा, बोहरा, मोखड़ीवाल, गोढ्या।

51.

सचवाय माताऊँ ची, कहकटा, परवाड्या, गुदरिया, गोठड़ीवाल, चट्या, चूनचट्या, नारनोल्या,  नुगलाण्या, परड़ा, तुहणगरा भियाण्या, मुडरिया, मुलतानी, वरड़ा।

52.

सणाय माताबस्सीवाल, सोहलिया।

53.

सरसाय माताभरीवाल, लूणीवाल, षणथलीवाल, समरीवाल।

54.

सुन्थल माताकोटवाल, गुराउ, ग्वालेरिया, गोखरूवाल, नाट्या, नाट्यासंगी, शुद्ध भियाण्या।

55.

सुवावरी मातापरड़ा।

56.

सोंढल मातागुराऊ, गुराऊ भियाण्या, नाईवाल, राजोरिया, शुद्ध भियाण्या।Your contribution आपका योगदान  –

जिन कुलदेवियों व गोत्रों के नाम इस विवरण में नहीं हैं उन्हें शामिल करने हेतु नीचे दिए कमेण्ट बॉक्स में  विवरण आमन्त्रित है। (गोत्र : कुलदेवी का नाम )। इस Page पर कृपया इसी समाज से जुड़े विवरण लिखें।  विजयवर्गीय समाज  से सम्बन्धित अन्य विवरण अथवा अपना मौलिक लेख  Submit करने के लिए Submit Your Article पर Click करें।आपका लेख इस Blog पर प्रकाशित किया जायेगा । कृपया अपने समाज से जुड़े लेख इस Blog पर उपलब्ध करवाकर अपने समाज की जानकारियों अथवा इतिहास व कथा आदि का प्रसार करने में सहयोग प्रदान करें।

Sanjay Sharma
Sanjay Sharma is the founder and author of Mission Kuldevi inspired by his father Dr. Ramkumar Dadhich. Mission Kuldevi is trying to get information of all Kuldevi and Kuldevta of all societies on one platform.

44 thoughts on “Gotra, Kuldevi List of Vijayvargiya Community विजयवर्गीय समाज की कुलदेवियाँ

प्रातिक्रिया दे

Top

This site is protected by wp-copyrightpro.com