Ganesha Ashtakam Lyrics

Ganesha Ashtakam

Eka dantam maha kaayam tapta kaanchana sannibham
Lambodaram Visaalaaksham vandeham gana naayakam

Mounjee krishnaajina dharam yaaga yajnjopaveetinam
Baalendu vilaasanmoulim vandeham gana naayakam

Ambikaa hridayaanandam maathru bhi paripaalitam
Bhakta priyam madonmattam vandeham gana naayakam

Chitra ratna vichitraangam chitra maala vibhooshitam
Chitra roopa dharam devam vandeham gana naayakam

Gaja vaktram sura shreshtam karna chaamara bhooshitam
Paasaankusa dharam devam vandeham gana naayakam

Mooshikottama maaruhya devaasura maha have
Yoddhu kaamam maha veeryam vandeham gana naayakam

Yaksha kinnara gandharva siddha vidyaadharaissada
Stuyamaanam mahaatmaanam vandeham gana naayakam

Sarva vighna haram devam sarva vighna vivarjjitam
Sarva siddhi pradaa taaram vandeham gana naayakam

Gana ashtakam idham punyam bhakti kaya pathe narah
Vimukta sarva paapebhyo shuddhra loka sagachhatti

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com