Ganpati Atharvashirsha Lyrics Hindi English

॥  श्री गणपत्यथर्वशीर्ष॥

॥ शान्ति पाठ॥
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः।
व्यशेम देवहितं यदायुः॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः॥
स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति॥

॥ उपनिषत्‌॥
हरिः ॐ नमस्ते गणपतये॥
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि॥ त्वमेव केवलं कर्ताऽसि॥
त्वमेव केवलं धर्ताऽसि॥ त्वमेव केवलं हर्ताऽसि॥
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि॥
त्वं साक्षादात्माऽसि नित्यम्‌॥ १॥

॥ स्वरूप तत्त्व॥
ऋतं वच्मि॥ सत्यं वच्मि॥ २॥

अव त्वं माम्‌॥ अव वक्तारम्‌॥ अव श्रोतारम्‌॥
अव दातारम्‌॥ अव धातारम्‌॥
अवानूचानमव शिष्यम्‌॥
अव पश्चात्तात्‌॥ अव पुरस्त्तात्‌॥
अवोत्तरात्तात्‌॥ अव दक्षिणात्तात्‌॥
अव चोर्ध्वात्तात्‌॥ अवाधरात्तात्‌॥
सर्वतो मां पाहि पाहि समंतात्‌॥ ३॥

त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः॥
त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममयः॥
त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि॥
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि॥
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि॥ ४॥

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते॥
सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति॥
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति॥
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति॥
त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः॥
त्वं चत्वारि वाक्पदानि॥ ५॥

त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः॥
त्वं देहत्रयातीतः॥ त्वं कालत्रयातीतः॥
त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यम्‌॥
त्वं शक्तित्रयात्मकः॥
त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यं॥
त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं
इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवःस्वरोम्‌॥ ६॥

॥ गणेश मंत्र॥
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं॥
अनुस्वारः परतरः॥ अर्धेन्दुलसितं॥ तारेण ऋद्धम्‌॥
एतत्तव मनुस्वरूपं॥ गकारः पूर्वरूपं॥
अकारो मध्यमरूपं॥ अनुस्वारश्चान्त्यरूपं॥
बिन्दुरुत्तररूपं॥ नादः संधानं॥
संहितासंधिः॥ सैषा गणेशविद्या॥
गणकऋषिः॥ निचृद्गायत्रीच्छंदः॥
गणपतिर्देवता॥ ॐ गं गणपतये नमः॥ ७॥

॥ गणेश गायत्री॥
एकदंताय विद्महे। वक्रतुण्डाय धीमहि॥
तन्नो दंतिः प्रचोदयात्‌॥ ८॥

॥ गणेश रूप॥
एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्‌॥
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्‌॥
रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌॥
रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌॥
भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌॥
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌॥
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः॥ ९॥

॥ अष्ट नाम गणपति॥
नमो व्रातपतये। नमो गणपतये। नमः प्रमथपतये।
नमस्तेऽस्तु लंबोदरायैकदंताय।
विघ्ननाशिने शिवसुताय। श्रीवरदमूर्तये नमो नमः॥ १०॥

॥ फलश्रुति॥
एतदथर्वशीर्षं योऽधीते॥ स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥
स सर्वतः सुखमेधते॥ स सर्व विघ्नैर्नबाध्यते॥
स पंचमहापापात्प्रमुच्यते॥
सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति॥
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति॥
सायंप्रातः प्रयुंजानो अपापो भवति॥
सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति॥
धर्मार्थकाममोक्षं च विंदति॥
इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌॥
यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान्‌ भवति
सहस्त्रावर्तनात्‌ यं यं काममधीते
तं तमनेन साधयेत्‌॥ ११॥

अनेन गणपतिमभिषिंचति स वाग्मी भवति॥
चतुर्थ्यामनश्नन्‌ जपति स विद्यावान्‌ भवति।
स यशोवान्‌ भवति॥ इत्यथर्वणवाक्यं॥
ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ न बिभेति कदाचनेति॥ १२॥

यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति॥
यो लाजैर्यजति स यशोवान्‌ भवति॥
स मेधावान्‌ भवति॥
यो मोदकसहस्रेण यजति
स वाञ्छितफलमवाप्नोति॥
यः साज्यसमिद्भिर्यजति
स सर्वं लभते स सर्वं लभते॥ १३॥

अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्ग्राहयित्वा
सूर्यवर्चस्वी भवति॥
सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ
वा जपत्वा सिद्धमंत्रो भवति॥
महाविघ्नात्प्रमुच्यते॥ महादोषात्प्रमुच्यते॥
महापापात्‌ प्रमुच्यते॥
स सर्वविद्‌भवति स सर्वविद्‌भवति॥
य एवं वेद इत्युपनिषत्‌॥ १४॥

॥ शान्ति मंत्र॥
ॐ सहनाववतु॥ सहनौभुनक्तु॥
सह वीर्यं करवावहै॥
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः।
व्यशेम देवहितं यदायुः॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः॥
स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ॐ शांतिः। शांतिः॥ शांतिः॥।
इति श्रीगणपत्यथर्वशीर्षं समाप्तम्‌॥

Om bhadram karnebhih shrunuyama devah
Bhadram pashyema akshabhiryajatrah
Sthirairangais tushtu wamsa stanubhir wyashema deva hitam yadayuh
Swastina indro wruddha shrawa swastinah pusha wishwa vedah
Swastina starkshyo arishta nemih swastino bruhaspatir dadhatu
Om shantih shantih shantih

Om namaste Ganapataye twamewa pratyaksham tattwamasi
Twamewa kewalam kartasi twamewa kewalam dhartasi
Twamewa kewalam hartasi twamewa sarwam khalwidam brahmasi
Twam sakshad atmasi nityam

Ritam wachmi satyam wachmi
Awa twam maam awa waktaram awa shrotaram awa dataram
Awa dhataram awanuchanam awa shishyam awa pashchattata
Awa purastata awottarattata awa dakshinattata awa chordhwattata awadharattata
Sarwato mam pahi pahi samanttata
Twam wam mayah twam chin mayah twam ananda mayah
Twam brahma mayah twam sachchid ananda dwitiyosi
Twam pratyaksham brahmasi twam jnyana mayo wijnyana mayosi

Sarwam jagadidam twatto jayate sarwam jagadidam twat tastishthati
Sarwam jagadidam twayi layameshyati sarwam jagadidam twayi pratyeti
Twam bhumirapo nalo nilo nabhah twam chatwari wakpadani
Twam guna trayatitah twam awastha trayatitah
Twam deha trayatitah twam kala trayatitah
Twam muladhara sthitosi nityam twam shakti trayat makah
Twam yogino dhyayanti nityam twam Brahma
Twam Vishnustwam Rudrastwam Indrastwam Agnistwam Vayustwam
Saryastwam Chandramastwam brahmabharbhuwah swarom

Ganadim purwamuchcharya warnadim tadanantaram anuswarah paratarah
Ardhendulasitam tarena ruddham etattawa manuswarupam
Gakarah purwarupam akro madhyamarpam anuswarash chantyarupam
Binduruttararupam nadassandhanam samhita sandhih
Saisha Ganeshawidya ganaka rushih nichrud gayatra chhandah Ganapatir dewata
Om gam ganapataye namah

Ekadantaya widmahe Vakratundaya dhimahi tanno dantih prachodayata
Eka dantam chatur hastam pashaman kusha dharinam
Radam cha varadam hastair bibhranam mushakadh wajam
Raktam lambodaram shurpa karnakam rakta wasasam
Rakta gandhanu liptangam rakta pushpaih supujitam
Bhaktanu kampinam dewam jagat karana machyutam
Awir bhutam cha srushtyadau prakruteh purushat param
Evam dhyayati yo nityam sa yogi yoginam warah

Namo wratapataye namo ganapataye namah pramathapataye namaste astu
Lambodaraya Ekadantaya Vighna nashine Shiva sutaya Varada murtaye namah
Etad atharwa shirsham yodhite sa brahma bhuyaya kalpate
Sa sarwa wighnairna badhyate sa sarwatah sukha medhate
Sa pancha mahapapat pramuchyate sayama dhiyano diwasakrutam papam nashayati
Pratara dhiyano ratrikrutam papam nashayati sayam pratah prayunjano apapo bhawati
Sarwatra adhiyano apawighno bhawati dharmartha kama moksham cha windati
Idam atharwa shírsham ashishyaya na deyam yo yadi mohaddasyati sa papiyan bhawati
Sahasra wartanat yam yam kama madhite tam tam anena sadhayeta
Anena Ganapatim abhishinchati sa wagmi bhawati chatur thyama nashnan japati sa
Vidyawan bhawati itya tharwana wakyam brahmadya waranam widyat
Na bibheti kada chaneti yo durwan kurair yajati sa waishra wanopamo bhawati
Yo lajair yajati sa yashowan bhawati sa medhawan bhawati
Yo modaka sahasrena yajati sa wanchhita phalama wapnoti
Yah sajya samidbhir yajati sa sarwam labhate sa sarwam labhate
Ashtau brahmanan samyag grahayitwa surya warchaswí bhawati
Surya grahe mahanadyam pratima sannidhau wa japtwa siddha mantro bhawati
Maha vighnat pramuchyate maha doshat pramuchyate maha papat pramuchyate
Sa sarwawid bhawati sa sarwawid bhawati ya ewam veda ityupanishad

Om sahana vavatu sahanau bhunaktu
Sahaveeryam karvaavahai tejaswina
Vadheetamastu ma vid visha vahai
Om shantih shanti shantih

Om bhadram karnebhih shrunuyama devah
Bhadram pashyema akshabhiryajatrah
Sthirairangais tushtu wamsa stanubhir vyashema deva hitam yadayuh
Swastina indro wruddha shrawa swastinah pusha wishwa vedah
Swastina starkshyo arishta nemih swastino bruhaspatir dadhatu
Om shantih shantih shantih

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com