Bala Mukundashtakam Lyrics

Kararavindena padaravindham,
Mukharavinde vinivesayantham,
Vatasya pathrasya pute sayanam,
Balam mukundam mansa smarami

Samhruthya lokaan vatapathramadhye,
Sayanamadhyantha viheena roopam,
Sarveshwaram sarva hithavatharam,
Balam mukundam manasa smarami

Alokhya maadur mukha madarena,
Sthanyam pibhantham sasareehuaksham,
Sachinmayam , devamanantharoopam,
Balam mukundam manasa smarami

Indeevara shyamala komalangam,
Indrathi devarchitha pada padmam,
Santhana kalpa druma masrithanaam,
Balam mukundam manasa smarami

Kalindajantha sthitha Kaiyasya,
Phanagrange natana priyantham,
Thath pucha hastham saradindu vakthram,
Balam mukundam manasa smarami

Sikhye nithayadhya payothatheeni,
Bahirgadayam vraja naykayam,
Bukthwa yadeshtam kapatena suptham,
Balam mukundam manasa smarami

Lambhalakam lambhitha harayashtim,
Srungara leelangitha dantha panktheem,
Bimbadaram  charu vilasa nethram,
Balam mukundam manasa smarami

Ulookhale badha mudhara souryam,
Uthunga padmarjuna bhanga leelam,
Uthphulla padmayatha charu nethram,
Balam mukundam manasa smarami

Avam mukundashtakam aadarena
Sadrilpanitya salabheda nityam
Gnana pradam papaharam pavitram
Shrirashcha vidyaascha yashascha muktim

Leave a Reply

This site is protected by wp-copyrightpro.com